Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

PRIVACYVERKLARING Seniorenvereniging KBO AFDELING Amstenrade

In het kader van uw lidmaatschap van onze vereniging verzamelen wij een aantal persoonsgegevens en aanvullende gegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de activiteiten van de vereniging en om ons in staat te stellen contact met u op te nemen.

Wij verzamelen de volgende gegevens:
naam, adres en woonplaats
geboortedatum
geslacht
datum aanvang lidmaatschap
telefoonnummer
indien bekend : e-mailadres
Deze gegevens worden beheerd door de ledenadministrateur.
Onze vereniging is aangesloten bij de KBO Limburg. De verwerking van de gegevens vindt plaats in het geautomatiseerd systeem van KBOLEDEN, dat alleen toegankelijk is voor de ledenadministrateur na inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Uw gegevens worden doorgegeven aan KBO Limburg voor de uitvoering van de door haar verleende diensten ten behoeve van leden van onze vereniging.
Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
Slechts indien – ten behoeve van dienstverlening aan onze leden – derden over een deel van de gegevens moeten beschikken, ontvangen zij uitsluitend de benodigde gegevens. De bezorgers van het ONS Magazine ontvangen de adresgegevens van de leden in hun rayon. De leden die de jarige leden bezoeken bij het bereiken van de leeftijd 80, 90 90 plus

ontvangen een lijst van de te bezoeken leden met adres en geboortedatum.
Uw rechten: 1) Recht op correctie: U kunt vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons.
2) Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt en waar we ze hebben verzameld. U mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben.
3) Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen u persoonsgegevens wissen op u verzoek, wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt.
4) Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie.
5) Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk op toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond. Uitoefenen van uw juridische rechten: Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u schriftelijk of elektronisch contact op, bijvoorbeeld per e-mail of brief.
6) Recht om foto’s, waarop u herkenbaar bent afgebeeld, niet op de website van onze vereniging te laten plaatsen.
7) Bewaren van uw persoonsgegevens. Over het algemeen zullen wij de persoonsgegevens, die wij van u hebben verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.
8) Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te alle tijde onze privacypraktijken, alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de ‘laatste herziening’ onder aan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.

Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.
Wij zijn als volgt te bereiken:

H. Thuis, voorzitter
Achter den Hof 56
6436 EH Amstenrade
046-442 5967

Frits Derksen, ledenadministrateur
Altaarstraat 19
6365 AH Schinnen
Telefoon: 046-442 2064

Het bestuur is eindverantwoordelijk!