Nieuwsbrieven

Driemaandelijkse nieuwsbrief van de KBO-regio Westelijke Mijnstreek april 2016 (Geplaatst 30-04-2016)

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING KBO 
RAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2016

Het jaar 2016 is voor de KBO goed begonnen. In januari, februari en maart gingen er volop brieven naar de Tweede Kamer, waren we aanwezig bij een rondetafelgesprek over brandveiligheid, haalden we diverse keren het nieuws en waren we meermaals onderwerp van gesprek in Den Haag. Daarbij richtten we ons zowel op de actualiteit als op de langere termijn. We schreven daarom niet alleen Kamerbrieven over zaken die anno 2016 aan de orde zijn, maar ook een verkiezingsmanifest, gericht op de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Daarin laten we aan de diverse politieke partijen onze wensen voor de regeerperiode 2017-2021 weten. In deze rapportage belangenbehartiging leest u er alles over.

KBO-GELD
Koopkracht
Na zeven jaar van koopkrachtdaling zien veel ouderen hun koopkracht in 2016 weer licht stijgen. De oorspronkelijke voorstellen van het kabinet – die betekenden dat vrijwel alle ouderen hun koopkracht juist zagen dalen – zijn daartoe aangepast. Dit mede onder druk van de Unie KBO. Wij riepen de regering al lange tijd op om de dalende koopkracht van ouderen echt te repareren. Daartoe stuurden we brieven naar de Tweede Kamer met concrete voorstellen. Ook voerden we gesprekken met bewindspersonen en Kamerleden en sloegen we op de trom in de media. Dit leidde tot enig resultaat, maar tevreden is de KBO nog niet. De koopkrachtstijging van veel senioren steekt zeer bleek af bij die van veel werkenden. Door de dalende rente is het bovendien verre van ondenkbaar dat pensioenuitkeringen in 2017 omlaag gaan. Dat heeft opnieuw gevolgen voor de koopkracht van veel ouderen. De KBO volgt die ontwikkelingen uiteraard op de voet. Daarbij zijn we extra waakzaam ten aanzien van de koopkracht van ouderen met een laag inkomen, weinig spaargeld en hoge zorgkosten.

Doorbreek de stilte
Lang niet alle ouderen hebben het zo goed als soms wordt beweerd. De KBO wil dat het verhaal van deze groep, die het door overheidsmaatregelen steeds moeilijker krijgt, gehoord wordt. We zijn daarom een actie gestart, waarbij we ouderen vragen de stilte te doorbreken. Op www.wijdoorbrekendestilte.nl en via een bon in het tijdschrift Nestor kunnen ouderen hun verhaal doen. De reacties laten wij vervolgens horen in Den Haag.

Pensioenmanifest
De Nederlandse pensioenfondsen staan er niet goed voor. Sterker nog, de kans dat er in 2017 gekort wordt op pensioenen is in de afgelopen maanden juist gegroeid. Dit ondanks economisch herstel en groei van het vermogen van pensioenfondsen. De gezamenlijke ouderenorganisaties KBO, KNVG, NOOM, NVOG en PCOB eisen daarom dat het kabinet deze zomer bij de opstelling van de begroting voor 2017 maatregelen treft om kortingen op de pensioenen te voorkomen en indexering en herstel van de koopkracht van de ouderen mogelijk te maken. Daarnaast eisen ze dat de ouderen vanaf 2017 eenzelfde lastenverlichting krijgen als alle andere Nederlanders. Als het kabinet doof blijft voor deze eisen zullen de ouderenorganisaties zich beraden op acties om hun eisen kracht bij te zetten. Het manifest van de ouderenorganisaties leidde al direct tot Kamervragen van Kamerlid Ulenbelt (SP). Staatssecretaris Klijnsma liet in antwoord op deze vragen weten dat zij in mei een update stuurt over de financiële positie van de pensioenfondsen en daar vervolgens ook namens het kabinet op reageert. In die reactie zal zij ook de zorgen van de gezamenlijke ouderenorganisaties meenemen. De KBO volgt deze ontwikkelingen nadrukkelijk en is tegelijkertijd met de andere ouderenorganisaties in gesprek over vervolgacties.

Situatie pensioenfondsen
De dekkingsgraad van veel Nederlandse pensioenfondsen is in de afgelopen tijd flink gedaald. Bij sommige fondsen ligt deze zelfs onder de 90 procent. Dat betekent dat zij in 2017 hoogstwaarschijnlijk zullen moeten korten op de pensioenen. Na acht jaar van koopkrachtdaling is dat bijzonder slecht nieuws. De KBO wil daarom dat staatssecretaris Klijnsma ingrijpt. Wij stellen voor dat de pensioenfondsen tijdelijk een hogere rekenrente hanteren en zo de pensioenpijn, ontstaan door de lage rente, eerlijk te verdelen. Onze oproep was veelvuldig terug te vinden in de media en tal van andere organisaties laten een soortgelijke oproep horen. Staatssecretaris Klijnsma heeft inmiddels toegezegd in gesprek te gaan met De Nederlandsche Bank en de pensioenfondsen.
Reparatie van de koopkrachtdaling veroorzaakt door lagere pensioenen sluit het kabinet niet uit. De KBO zal daar in de komende periode op blijven hameren.

Afkoop kleine pensioenen
Pensioenfondsen hebben het recht om een klein pensioen af te kopen. Dat betekent dat iemand die met pensioen gaat zijn of haar opgebouwde pensioen ineens uitgekeerd krijgt. Door verhoging van de AOW-leeftijd is in de afgelopen jaren bij een groep senioren het pensioen afgekocht vóórdat de AOW-gerechtigde leeftijd was bereikt. Het gevolg daarvan was dat de afkoopsom die het pensioenfonds uitbetaalde in mindering werd gebracht op onder meer de AOW-partnertoeslag. Dat gebeurde omdat de afkoopsom werd gezien als inkomen. De KBO vond dit onterecht en heeft daarom flink gelobbyd voor het terugdraaien van deze maatregel. Met succes, want de Sociale Verzekeringsbank (SVB) brengt sinds 1 december 2014 de afkoopsom niet meer in mindering op de AOW-partnertoeslag. Daar is de KBO uiteraard blij mee, maar hoe zit het met de groep die vóór 1 januari hun pensioen afkocht? Mensen die bezwaar of beroep hebben aangetekend tegen de korting op hun AOW-partnertoeslag, komen in aanmerking voor een nabetaling. Zij die dat niet deden, zouden aanvankelijk niet in aanmerking komen voor diezelfde nabetaling. Na flinke druk vanuit de KBO en van Pieter Omtzigt heeft staatssecretaris Klijnsma besloten ook deze groep te compenseren. De SVB zal nog dit voorjaar deze groep actief gaan benaderen én compenseren.

IOAW en IOW
De KBO heeft het in de afgelopen maanden via diverse kanalen opgenomen voor oudere werklozen. Ondanks de dalende werkloosheid heeft deze groep het bijzonder moeilijk op de arbeidsmarkt. Vele oudere werklozen lukt het – ondanks dat zij volop solliciteren – niet om een baan te vinden. Omdat de duur van de werkloosheidsuitkering die zij ontvangen door het kabinet verkort is én de AOWleeftijd gestegen is, komen meer en meer 50-plussers in de bijstand terecht. De KBO vindt dat we mensen met een lang arbeidsverleden niet in de kou mogen laten staan. Daarom willen we dat de IOW en de IOAW, uitkeringen waarop oudere werklozen in veel gevallen recht hebben, blijven bestaan. Zowel via de media als in de Tweede Kamer pleiten we hiervoor. Dat pleidooi werd gehoord: Henk Krol (50PLUS) diende een motie in waarin hij het kabinet vroeg de IOAW en IOAW in stand te houden. Dat de motie uiteindelijk door een Kamermeerderheid werd verworpen, motiveert de KBO verder om ons in de komende tijd blijvend in te spannen voor deze groep ouderen.

Huurverhoging
Sinds enkele jaren hebben huurders te maken met inkomensafhankelijke huurverhoging. Daardoor wordt de maandelijkse huurprijs van mensen met een inkomen dat boven € 34.678 ligt fors verhoogd. De huurprijs kon in afgelopen jaren daardoor jaarlijks stijgen met zo’n 6 procent. Het kabinet nam deze maatregel omdat dit, naar eigen zeggen, de doorstroming op de woningmarkt zou bevorderen. Door het stijgen van de huurprijs zouden mensen met een hoger inkomen sneller verhuizen naar een koopwoning of duurdere huurwoning. Echter, voor veel ouderen is verhuizen niet zo vanzelfsprekend. Zij krijgen moeilijker een hypotheek en zijn vaak minder mobiel. Ook wonen zij meestal al lang in hun woning en zijn zij gehecht aan de (sociale) omgeving. De inkomensafhankelijke huurverhoging was de KBO en vele andere organisaties al lange tijd een doorn in het oog. We hebben de Tweede Kamer daarom gevraagd een amendement van de Kamerleden Ronnes (CDA) en De Vries (PvdA) te steunen. Met dit amendement werd geregeld dat gepensioneerden en gezinnen geen inkomensafhankelijke huurverhoging meer krijgen. De KBO is blij dat de Kamer inmiddels voor het amendement heeft gestemd.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Per 1 maart 2016 is de prijs voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met 38 procent gestegen. De KBO is hier samen met andere organisaties tegen in verzet gekomen. Per brief hebben we de staatssecretaris gevraagd de prijsverhoging niet door te voeren voor vrijwilligers en hun organisaties. De financiële gevolgen voor diverse organisaties die met een VOG willen blijven werken zijn aanzienlijk en kunnen in de tienduizenden euro’s lopen. Dit geld kan dan niet worden uitgegeven aan hun maatschappelijke doelstellingen. De prijsverhoging staat bovendien haaks op de doelen van het kabinet, dat meer wil inzetten op vrijwilligerswerk. Het geluid van de maatschappelijke organisaties werd ook in de Kamer gehoord: CDA, SP en ChristenUnie dienden gezamenlijk Kamervragen in. Vooralsnog wil de staatssecretaris de prijsverhoging voor vrijwilligers en hun organisaties echter niet terugdraaien. Wordt vervolgd.

CPB
In maart 2016 presenteerde het Centraal Planbureau (CPB) gewoontegetrouw haar Korte termijnramingen voor de Nederlandse economie. Daaruit blijkt dat bij ongewijzigd beleid de koopkracht van ouderen in 2017 opnieuw zal dalen. Ook deed het CPB voorstellen voor beleidsveranderingen die veel mensen raken, onder wie senioren: het anders belasten van de eigen woning en het verknopen van pensioen aan koophuis. De Unie KBO vindt dit ongewenst en wil zo snel mogelijk met de verantwoordelijke bewindspersonen om tafel. Ook zullen wij in de komende maanden en met name in de aanloop naar Prinsjesdag, druk uit blijven oefenen zodat ouderen hun koopkracht in 2017 niet opnieuw zien dalen.

KBO-THUIS
Bezoek secretaris-generaal
Op 13 januari bracht Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, een kennismakingsbezoek aan de KBO. Gerritsen, de hoogste ambtenaar van het ministerie, werd geïnformeerd over de KBO en al haar activiteiten – van tabletcoaches tot ouderenadvisering. Uiteraard is er ook uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen op zorggebied, zoals het langer zelfstandig wonen van ouderen.

Mantelzorg
Uit onderzoek blijkt dat gemeenten mantelzorgers maar moeizaam weten te bereiken. Schrijnend, vindt de KBO. Daarom riepen wij gemeenten op mantelzorgers te vinden, te verbinden, te versterken en vooral te verlichten. Er zijn daarvoor diverse mogelijkheden: het verlagen van de (maximale) eigen bijdrage voor dagbesteding en huishoudelijke verzorging, het afsluiten van een contract met een mantelzorgmakelaar, lokaal onderzoek doen onder mantelzorgers naar hun behoeften en daarop inspelen en kijken naar goede voorbeelden van andere gemeenten qua financiële tegemoetkoming. Naast het doen van deze oproep schreven we ook een handreiking voor lokale afdelingen om gemeentelijk te lobbyen voor mantelzorgers.

Palliatieve zorg
Op donderdag 28 januari debatteerde de Tweede Kamer over palliatieve zorg. De KBO stuurde de Kamer een brief waarin wij onder meer het pleidooi van Kamerlid Van der Staaij (SGP) voor het opnemen van een casemanager palliatieve zorg als aparte aanspraak in de zorgverzekeraarswet ondersteunen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de inzet van deze casemanager het aantal ziekenhuisopnames in de laatste levensfase flink kan verminderen. Omdat sterven meer is dan alleen een fysiek proces, wil de KBO dat de overheid en zorgverzekeraars spirituele zorg erkennen als aspect van palliatieve zorg en dat zij vervolgens ook zorgen dat er voorzien kan worden in deze noodzakelijke zorg. Tijdens het debat kwamen beide onderwerpen ter sprake. Staatssecretaris Van Rijn gaf aan te zullen kijken naar de rol van de casemanager palliatieve zorg. Hij informeert de Kamer hier voor de zomer per brief nader over. In diezelfde brief zal Van Rijn ook ingaan op geestelijke zorg in de laatste levensfase en in het bijzonder op de resultaten van een overleg hierover tussen zorgverzekeraars, gemeenten en het Zorginstituut Nederland.

Voltooid Leven
Op 4 februari is door de commissie-Schnabel het rapport ‘Voltooid Leven’ aangeboden aan minister Schippers en minister van der Steur. Het advies van de commissie gaat over de juridische mogelijkheden met betrekking tot hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. Het advies van de commissie was de huidige euthanasiewet niet aan te passen. De wet biedt volgens de commissie voldoende ruimte om het merendeel van de ‘voltooid leven’-problematiek te ondervangen. De commissie geeft aan dat het belangrijk is te voorkomen dat mensen een doodswens ontwikkelen. De inzet moet gericht zijn op het voorkomen van eenzaamheid en het vergroten van zelfredzaamheid van ouderen. Daarnaast pleit de commissie voor een herwaardering van ouderdom als levensfase. De KBO, die gehoord is door de commissie, vindt het advies van de commissie wijs en is blij met de aandacht voor zorg en zingeving.

Intimiteit en seksualiteit in verpleeghuizen
In februari presenteerde het College van de Rechten van de Mens de resultaten van haar onderzoek naar Nederlandse verpleeghuizen. Conclusie: er wordt over het algemeen goede zorg geleverd, maar toch staan mensenrechten er soms op het spel. Bijvoorbeeld als de bewoners zich de hele dag vervelen, niet zelf mogen beslissen hoe laat ze opstaan of verplicht een kamer delen. De KBO is blij met de aandacht van het College voor de rechten van verpleeghuisbewoners, maar liet in een reactie op het rapport ook weten het jammer te vinden dat in het rapport geen aandacht is geschonken aan intimiteit en seksualiteit. En dat terwijl intimiteit het hele leven lang een basisbehoefte van mensen blijft.

Verpleeghuiszorg thuis
Op donderdag 3 maart debatteerde de Tweede Kamer over de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Middels een brief hebben wij de Kamer gevraagd meer aandacht te schenken aan verpleeghuiszorg thuis, de rol van de (oudere) mantelzorger en de oplopende administratieve lastendruk voor de naasten van zorgbehoevende ouderen. Om de verpleeghuiszorg thuis op korte termijn te verbeteren hebben we in de brief ook enkele oplossingen aangedragen, zoals het invoeren van een anti-cumulatiebeding voor de eigen bijdrage van algemene voorzieningen en werk maken van onafhankelijke, informele cliëntondersteuning. Tijdens het overleg bracht Kamerlid Bergkamp (D66) de verpleeghuiszorg thuis ter sprake, terwijl de Kamerleden Dik-Faber (ChristenUnie) en Potters (VVD) aandacht vroegen voor administratieve lastendruk. De staatssecretaris gaf daarop aan de administratieve lastendruk inderdaad te willen verlagen. In reactie op de vragen van het lid Bergkamp gaf de staatssecretaris aan met zorgkantoren in overleg te zijn over het terugdringen van administratieve lastendruk bij verpleeghuiszorg thuis en het intensiveren van voorlichting over deze soms nog onbekende vorm van zorg. Nog voor de zomer horen de Kamer en de KBO hier meer over.

Wmo in betere banen
Op woensdag 2 maart sprak de Tweede Kamer over de initiatiefnota “Wmo 2015 in betere banen” van SP-Kamerlid Leijten. In samenwerking met diverse partnerorganisaties schreef de KBO een brief, waarin we onder meer aandacht vroegen voor het bureaucratische doolhof waarin veel mensen terecht komen en het gebrek aan maatwerk. Ook spraken we onze steun uit voor één van de voorstellen die het lid Leijten in haar initiatiefnota doet, namelijk het instellen van een gemeentelijk basispakket voor zorg. Gemeenten zijn dan – in tegenstelling tot nu het geval is – verplicht een bepaald basisniveau aan zorg te regelen. Helaas is daar momenteel geen Kamermeerderheid voor.

Niet-reanimerenpenning
De KBO pleit er al langere tijd bij minister Schippers voor om werk te maken van een neutrale nietreanimerenpenning.
Dat geluid is inmiddels ook tot de Tweede Kamer doorgedrongen. Kamerlid Krol van 50PLUS vroeg de minister in februari nu echt werk te maken van de penning. In reactie op dat
verzoek liet de minister weten in overleg te zijn met de Patiëntenfederatie NPCF over de uitgifte van een dergelijke penning. Het is de verwachting dat er voor het eind van dit jaar een alternatief, naast de penning van de NVVE, verkrijgbaar zal zijn. De KBO houdt de voortgang nauwlettend in de gaten.

PGB Wijkverpleging
Op 3 februari debatteerde de Tweede Kamer over het persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit type pgb kan onder meer gebruikt worden voor wijkverpleging. Op dit moment zijn er voor dit zogeheten zvw-pgb nog geen vaste toelatingscriteria vastgelegd in de wet. In de praktijk is het daarom (te) eenvoudig voor verzekeraars om een pgb niet toe te kennen. Daar hebben ook veel ouderen last van. Net als veel andere organisaties wil de KBO daarom dat de toelatingscriteria voor het zwv-pgb verankerd worden in de wet. Waar de PvdA aanvankelijk – net als vrijwel de voltallige oppositie – vond dat de toelatingscriteria voor het pgb in de wet moesten worden vastgelegd, koos de partij uiteindelijk toch de zijde van de VVD en staatssecretaris Van Rijn. Dat betekent dat voorlopig dus geen vaste lijst van toelatingscriteria komt. De KBO vindt dat erg teleurstellend, want die toelatingscriteria zouden het voor onder andere ouderen makkelijker moeten maken om een pgb te krijgen. Samen met organisaties als Per Saldo zal de KBO haar strijd voor een toegankelijk pgb voortzetten.

Seniorvriendelijke eerste lijnszorg
Op 17 maart sprak de Tweede Kamer over de eerstelijnszorg. Eerstelijnszorg is zorg waar mensen in principe zonder verwijzing naar toe kunnen, zoals huisartsenzorg en tandartsenzorg. In aanloop naar dat overleg vroeg de KBO aandacht voor sterke, seniorvriendelijke eerstelijnszorg die ervoor zorgt dat ouderen minder snel in het ziekenhuis terecht komen. De eerste lijn is helaas nog onvoldoende ingericht op de oudere patiënt met verschillende aandoeningen tegelijkertijd. Maatregelen als een versnelde invoering van het zorgprogramma kwetsbare ouderen in de huisartsenbekostiging, meer medicatiebeoordelingen en een betere informatievoorziening over eerstelijns verblijf kunnen in onze ogen voor een grote verbetering zorgen. Tijdens het overleg kwamen de eerstelijnszorg aan ouderen uitgebreid ter sprake. Zowel de Tweede Kamer als de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid willen zich hiervoor inzetten. Het ministerie zal daarom op korte termijn aan de Kamer laten weten hoe de specialist ouderengeneeskunde een vaste plek gaat krijgen binnen de eerstelijnszorg. De KBO wacht de brief hierover met belangstelling af.

Vaccinaties en preventie
Vaccins die ouderen verlossen van pijnlijke ziekten zoals gordelroos en longontsteking, moeten zo snel mogelijk in het Rijksvaccinatieprogramma worden opgenomen. Daar pleit de KBO al langere tijd voor en we hebben dat standpunt nog eens extra kracht bijgezet door het aanbieden van een petitie aan de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 29 maart. We hopen hiermee minister Schippers (Volksgezondheid) aan te sporen haast te maken met invoeren van deze vaccins. Dat is hard nodig, want Schippers heeft een advies hierover inmiddels al tweemaal uitgesteld. De KBO wil niet dat van uitstel afstel komt en blijft daarom voortdurend aandacht vragen voor deze kwestie, zo ook twee dagen later tijdens een debat over preventie. In datzelfde debat vroegen we ook aandacht voor gezondheidsbevordering bij ouderen in het algemeen. Want ondanks dat het ministerie wel naar ons luistert – zo erkent men inmiddels dat het preventiebeleid inderdaad erg versnipperd en daardoor weinig effectief is – vinden wij dat het beleid van de staatssecretaris nog achterblijft. Zo wil de staatssecretaris het RIVM meer onderzoek laten doen naar preventie bij ouderen, terwijl de KBO graag ziet dat het geld dat daarmee gemoeid is naar gemeenten gaat die vervolgens ouderen direct kunnen ondersteunen. Over de resultaten van het debat leest u in de volgende rapportage meer.

Veertig dagen geen druppel
In februari en maart van dit jaar was de KBO veelvuldig in het nieuws met de actie “Veertig dagen geen druppel”. Met de actie vroegen we aandacht voor het relatief hoge alcoholgebruik onder 50-plussers. De actie was een groot succes: de speldjes die deelnemers konden aanvragen waren in korte tijd vergeven. Ook de reacties na afloop waren positief. Eén van deelnemers gaf aan dat het “eigenlijk vanzelf ging. Ik ben al geen grote drinker maar met deze actie ben ik me meer bewust geworden van mijn alcoholgebruik.’” In de media was er bovendien veel aandacht voor de actie én voor overmatig alcoholgebruik onder senioren. De KBO hoopt op minstens zoveel enthousiasme in 2017, wanneer de actie opnieuw zal plaatsvinden.

KBO-VEILIG
Brandveiligheid
De kans dat ouderen overlijden bij een brand is drie maal groter dan bij mensen onder de 65 jaar. De gevaren nemen toe omdat ouderen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen. Ouderen zijn dikwijls minder mobiel en kunnen daardoor minder snel vluchten voor een brand. Daarom pleitte de KBO in januari in het televisieprogramma EénVandaag voor scherpere brandveiligheidseisen voor seniorenwoningen. Dat pleidooi herhaalden we in maart, toen we aanwezig waren bij een rondetafelgesprek over brandveiligheid in de Tweede Kamer. Tijdens dat gesprek gaven we ook aan dat er strengere eisen moeten worden gesteld aan rookmelders en dat het gebruik van koppelbare rookmelders gestimuleerd moet worden. Ook willen we dat ouderen blijvend voorgelicht worden over het brandveilig maken van hun woning. De KBO zet zich daar al langere tijd voor in. Met deze extra maatregelen heeft de minder mobiele oudere net zo veel kans om te ontsnappen aan een brand als een vitaal en jonger persoon.

Maatschappelijk overleg betalingsverkeer
Ook in het eerste kwartaal van 2016 was de KBO weer aanwezig bij het Maatschappelijk overleg betalingsverkeer. We hebben daar aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid en veiligheid van het betalingsverkeer. Ook hebben we specifiek overleg gevoerd met de Regiobank, die een aanbod wil ontwikkelen ten behoeve van digitale ondersteuning van ouderen.

KBO-DIGITAAL
Problemen op komst voor digitale senior
Bijna driekwart van de senioren die nu online is verwacht de toenemende digitale dienstverlening niet te kunnen bijbenen. Dit blijkt uit onderzoek van de KBO, waaraan 1.350 Nederlandse senioren deelnamen. Volgens de KBO denkt de overheid (en veel andere dienstverlenende instanties) daar te makkelijk over: men gaat er bijna vanzelfsprekend vanuit dat alle burgers overweg kunnen met digitale dienstverlening. De praktijk wijst uit dat dit niet zo is. De KBO roept de overheid en andere instanties op om alternatieven te blijven bieden, plus een goed functionerend vangnet. Het moet mogelijk blijven om gewoon te bellen of langs te komen met een vraag. Het onderzoek van de KBO leidde tot Kamervragen van Kamerlid Oosenbrug (PvdA). Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken liet daarop weten: “Het is de lijn van alle overheidsorganisaties dat – waar nodig – een alternatief kanaal beschikbaar is voor mensen die niet over middelen voor digitale communicatie beschikken, of die niet digivaardig zijn.” De KBO houdt hen daaraan en zal de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend in de gaten houden.

Digitale zorgpolis
Alleen mensen die bezwaar maken tegen een online zorgpolis kunnen straks nog thuis een papieren versie in de brievenbus ontvangen. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Schippers van Volksgezondheid bij de Tweede Kamer heeft neergelegd. De KBO heeft hier samen met andere organisaties door middel van een brief richting de Tweede Kamer bezwaar tegen gemaakt. De behandeling van de wet door de Tweede Kamer volgt later dit jaar. Te zijner tijd zullen we u nader informeren over het resultaat van onze actie.

Wijziging Postwet 2009
De Unie KBO heeft in het afgelopen jaar deelgenomen aan een klankbordgroep van PostNL over de postbezorging. Binnen deze klankbordgroep zijn de randvoorwaarden voor het zogeheten PostNLlocatiebeleid vastgesteld. Met deze randvoorwaarden gaat PostNL rekening houden wanneer zij lokaal besluiten neemt over bijvoorbeeld de plaatsing van brievenbussen. De lokale afdelingen en de provinciale bonden kunnen hiermee invulling geven aan belangenbehartiging. Landelijk blijft de Unie KBO het beleid monitoren.

Blauwe envelop
Sinds de maand oktober heeft de KBO een stevige lobby gevoerd op het gebied van de blauwe envelop. Staatssecretaris Wiebes van Financiën wilde alle post van de Belasting voortaan digitaal verzenden. Veel ouderen, voor wie computergebruik niet altijd vanzelfsprekend is, komen daardoor in de problemen. De KBO wil dat er voor hen een vangnet is door middel van goede ondersteuning bij het digitaal communiceren met de belastingdienst. Dat lieten we niet alleen weten door de staatssecretaris brieven te sturen, maar ook door samen met andere ouderenbonden het meldpunt “Dag Blauwe Envelop” op te richten. Via dat meldpunt konden mensen laten weten hoe zij dachten over het verdwijnen van de blauwe envelop. Talloze reactie kwamen binnen. Deze zorgden er mede voor dat de staatssecretaris in november besloot dat de blauwe envelop in sommige gevallen voorlopig toch blijft. Mensen die geen computer of internet hebben, digibeet zijn en geen vrienden of familie hebben om te helpen kunnen voorlopig nog een papieren aangifteformulier van de Belastingdienst ontvangen.

Filmopties KBO Filmochtend 2016 (Geplaatst 25-01-2016)

Elke derde zondag van de maand is er speciaal voor KBO-leden een filmvoorstelling bij Foroxity Filmarena Sittard. Tickets zijn te koop aan de kassa bij Foroxity (op vertoon van ledenpas) € 5,50 en voor introducees (niet leden) € 7,- De voorstelling is voor iedereen toegankelijk, u bent van harte welkom!

Publieke Werken – Zondag 21 februari 
1888. Een vioolbouwer, Vedder, moet het veld ruimen als zijn huisje, gelegen tegenover het net opgeleverde Centraal Station van Amsterdam, moet wijken voor het geplande Victoria Hotel. Zijn neef Anijs, apotheker te Hoogeveen heeft zich door ongeoorloofd medisch handelen in de nesten gewerkt en zoekt een uitweg, voor zichzelf, maar ook voor een groep arme turfstekers die hij een toekomst in Amerika belooft. Bevlogen – of is het hoogmoed? – beramen de twee een plan om het onderste uit de kan te halen. Met tragische gevolgen.
Met Gijs Scholten van Aschat, Jacob Derwig, Rifka Lodeizen, Zeb Troostwijk en Juda Goslinga.

Suffragette – Zondag 20 maart 
Het krachtige drama van Sarah Gavron is de eerste speelfilm over de werkelijke strijders bij de Suffragettes. Dat waren niet de hoogopgeleide vrouwen uit de hoogste klassen, maar de arbeidsters die ervoeren dat hun vreedzame protesten tot niets leidden. De enige kans op verandering die overbleef was radicalisering en geweld. In hun strijd voor gelijke rechten zetten zij alles op het spel: hun banen, hun gezinnen, hun kinderen en hun leven. Maud (Carey Mulligan) was zo’n strijder. Het verhaal van haar gevecht voor vrouwenrechten is meeslepend en schokkend als een thriller; en tegelijkertijd hartverscheurend en inspirerend.
De topacteurs Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Wishshaw en Meryl Streep als Emmeline Pankhurst spelen de hoofdrollen in Suffragette.

A Walk In The Woods – Zondag 15 mei
Na reizen over de hele wereld vindt schrijver Bill Bryson (Robert Redford) het tijd voor een trip door thuisland Amerika. Hij kiest de Appalachian Trail; ’s werelds langste wandelpad van 3500 km door de Amerikaanse wildernis. De enige die hij zo gek krijgt om mee te gaan is brombeer Katz (Nick Nolte), een jeugdvriend waarmee hij alle contact verloren is. Bill’s vrouw (Emma Thompson) vindt het maar niks dat de twee ongetrainde mannen de zware tocht gaan ondernemen. Haar zorgen blijken niet geheel onterecht. De twee krijgen het aan de stok met elkaar, de natuur en een parade aan opmerkelijke reisgenoten.

A Walk in the Woods is de eerste verfilming van een hilarisch reisverhaal van Bill Bryson (A Short History of Nearly Everything, Down Under, Notes From a Small Island).

Attentie: 

Na overleg is besloten de film van zondag 17 april “Er Ist Wieder Da” te vervangen door een andere.
De opgave van de nieuwe film volgt nog.

Tevens is besloten de film van zondag 15 mei (= 1e Pinksterdag) een week te verplaatsen naar zondag 22 mei 2016.


Driemaandelijkse nieuwsbrief van de KBO-regio Westelijke Mijnstreek januari 2016
 
(Geplaatst 25-01-2016)

Graag wil ik u en uw geliefden een gelukkig en vooral gezond Nieuwjaar wensen.
Dat u van vele mooie momenten moge gaan genieten.

2015 was een jaar waarin we veel van uw inzet en energie gevraagd hebben en waarin we met hulp van de vele vrijwilligers de leden onze service hebben kunnen aanbieden.
De ontmoetingen op afdelingsniveau, de samen-werking tussen de afdelingen, voorlichting over de WMO veranderingen, participatie, om maar een paar dingen te noemen.
Er hebben ook bestuurlijke veranderingen plaats-gevonden. Zo is eind 2015 een landelijk samen-werkingsverband met PCOB ondertekend.
Door de koers die ANBO in 2015 is gaan varen hebben vrijwel alle Limburgse ANBO afdelingen zich teruggetrokken van de landelijke organisatie. KBO Limburg trekt nu samen op met deze afde-lingen en beheert de provinciale subsidie van de ANBO voor 2016.

2016 wil ik graag met u het jaar van de “Samen-werking” maken.
In KBO verband, een onderlinge samenwerking tussen afdelingen die onontbeerlijk is om de dien-sten te kunnen blijven verlenen die wij u als lid graag willen blijven aanbieden.
Het regiobestuur wil hierin een bemiddelende rol spelen en wij hopen op uw steun en inzet die onmisbaar is om dit te realiseren.

Dank aan u allen voor uw inzet, energie en tijd in het afgelopen jaar en vertrouwend op een goede samenwerking gaan we gezamenlijk van 2016 een succes maken.
Wij toasten met u op een mooi KBO jaar.

Praatgroep ‘Omgaan met Verlies’.
We krijgen hier allemaal mee te maken in ons leven… een dierbare overlijdt.
Het is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen.
Het verlies van een partner, een maatje, is bovendien altijd een intense persoonlijke ervaring.
Het ontwricht je leven op een manier die je niet kent. Je wordt overweldigd door allerlei gevoelens waar je geen raad mee weet. Je hebt het gevoel dat je nog maar voor de helft leeft.
Aanvankelijk krijg je veel steun van familie en vrienden, maar met het verstrijken van de tijd kom je er toch alleen voor te staan.
En dan komt de vraag: hoe ga ik nu verder met mijn leven? Hoe pak ik de draad weer op?
In deze fase van het rouwproces zijn lotgenoten, mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, heel belangrijk. Praten met mensen die aan een halve zin genoeg hebben om te begrijpen wat je bedoelt en je emoties laten zien zonder je in te hoeven houden.

Daarom stelt de KBO Regio Westelijke Mijnstreek mensen, die behoefte hebben aan een gespreksgroep met lotgenoten, in de gelegenheid om deel te nemen aan deze groep.
Hier kun je in een veilige omgeving praten over hetgeen je doorgemaakt hebt en nog doormaakt.
In deze gesprekken help je elkaar door deze ervaring met elkaar te delen en elkaar zo nodig een hart onder de riem te steken en eventueel met raad en daad bij te staan.
Als mensen met je meegaan op een moeilijk weg,
Met je struikelen over hobbels en kuilen,
Dan neemt dat de blauwe plekken niet weg
Maar het verzacht de pijn van het vallen.

Deze gespreksgroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 personen en zal worden begeleid door 2 hiervoor opgeleide vrijwilligers.
In 8 à 10 bijeenkomsten komen er diverse onderwerpen aan bod en de groep zelf bepaalt ook wat zij belangrijk vindt om met elkaar te bespreken.
De kosten voor deelname aan de gespreksgroep bestaan uit een betaling van €40.- p.p. Eventuele consumptie is voor eigen rekening.
Bij voldoende aanmelding zijn wij van plan om met de groep te starten in de loop van februari 2016.
U kunt u hiervoor aanmelden bij uw eigen KBO-afdeling of direct bij:
Anneke de Grijs tel. 046 4333051
Met vriendelijke groet,
Anneke de Grijs (begeleidster praatgroep Omgaan met Verlies)
——————————————————————-
Wij feliciteren
Mevr. Dingenouts-Buijs lid van de KBO afdeling Oirsbeek.
Mevr. van Kesteren-Willemsen, lid van de KBO afdeling Oirsbeek.
Dhr. Kessels, lid van de KBO afdeling Oirsbeek. Zij mochten de zilveren KBO speld van verdien-sten in ontvangst nemen.
De afdeling Oirsbeek met hun 25-jarig jubileum
De KBO afdeling Einighausen met hun 50-jarig
Jubileum.

——————————————————————-
KBO, PCOB slaan handen ineen voor betere ondersteuning voor ouderen.
In november verscheen een persbericht alsmede een antwoordbulletin over vragen betreffende. het samengaan van de landelijke bureaus.
Samen tellen de verenigingen nu 300.000 leden.
“Wij bundelen onze krachten in het belang van de Nederlandse ouderen,” aldus de beide voorzitters.

VOA – Vrijwillige Ouderenadviseurs
Samenwerking tussen de vrijwillige ouderenadvi-seurs van de KBO, PCOB en MEE consulenten en het elkaar aanvullen en naar elkaar doorverwijzen is de meerwaarde van het samenwerkingsverband. Dit draagt eraan bij dat ouderen en hun netwerk het beste geholpen worden als zij gebruik willen maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteu-ning.
Het Provinciaal project VOA is hiermee in intensief overleg met de diverse instanties.
—————————————————————–

Wist u dat:
De ledenwerfactie van de KBO “Lid Werft Lid” in de Regio Westelijke Mijnstreek 67 nieuwe leden opgeleverd heeft.
Een compliment voor de actievoerders.

De Provincie Limburg, een aantal regionale vrijwil-ligersorganisaties, bedrijven, zorgverleners en Het Huis voor de Zorg een project gestart zijn met als titel “WeHelpen.”
Informele zorg wordt op deze manier bereikbaar voor senioren die aan huis gebonden zijn door ziekte, een gebroken been of ouderdom.
Zij kunnen via WeHelpen een beroep doen om
Bv. kleine klusjes op te laten knappen,
boodschappen doen, administratie bijwerken etc.
mensen uit de buurt kunnen ingeschakeld worden en hoeft men geen beroep te doen op professio-nele betaalde hulp.
Ook mantelzorgers kunnen via WeHelpen onder-steuning krijgen.
WeHelpen is bereikbaar via de website
www.wehelpen.nl of de gratis mobiele app WeHelpen. Vragen kunt u mailen naar service-desk@wehelpen.nl
Bron: Zorgbelang – Huis v d Zorg

Dit sluit aan bij:

Cubigo 
De gemeente Sittard Geleen heeft het mogelijk gemaakt dat alle inwoners van de Westelijke Mijnstreek gratis gebruik kunnen gaan maken van een online platform, genaamd www.westelijkemijnstreekonline.nl. Vanaf nu is het platform ook actief in uw buurt.

Het online platform is een internetpagina waar jong en oud via een muisklik op een plaatje (een zogenaamde cube) gemakkelijk toegang heeft tot informatie.
Er zijn diensten te vinden van bedrijven, zoals de supermarkt en zorgaanbieders in de buurt, als ook informatie van verenigingen. Of een bericht van de buurman om de hoek die graag een potje bil-jart speelt. Ook wordt het actuele buurtnieuws geplaatst, en is zichtbaar welke activiteiten er in uw buurt te doen zijn en ook kunt u spelletjes op het platform spelen. U bepaalt wat voor u interessant is.
Aanmelden is heel eenvoudig en gratis. Ga naar www.westelijkemijnstreekonline.nl en maak een account aan. Voor meer informatie over het online platform kunt u contact opnemen via
info@westelijkemijnstreekonline.nl
Of neem contact op met info@socialcare.nu tel. 046-2040628 voor een presentatie in uw afdeling.
——————————————————————-
Attentie: 
Als extra bijlage bij deze Nieuwsbrief het voorstel van Foroxity voor de films in de maanden februari 2016 t/m mei 2016.
Na overleg is besloten de film van zondag 17 april “Er Ist Wieder Da” te vervangen door een andere.
De opgave van de nieuwe film volgt nog.

Tevens is besloten de film van zondag 15 mei (= 1e Pinksterdag) een week te verplaatsen naar zondag 22 mei 2016.

NIEUWSBRIEF 4 (Geplaatst 25-01-2016)

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2015 
Ook in het vierde kwartaal van 2015 draaide de belangenbehartiging van de Unie KBO op volle toeren. Op al onze speerpunten (geld, thuis, digitaal en veilig) haalden we het nieuws en zetten we Den Haag aan het werk. Alles daarover leest u in deze rapportage belangenbehartiging.

#KBOGELD
Belastingplan

Halverwege september, op Prinsjesdag, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. In het Belastingplan staan alle plannen die het kabinet heeft op belastinggebied. Komend jaar staat het plan in het teken van belastingverlaging. Deze komt echter primair ten goede aan werkenden en werkgevers. Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden gaan er nauwelijks op vooruit en de kloof tussen werkenden en zij die gewerkt hebben groeit. De Unie KBO heeft gedurende het hele vierde kwartaal van 2015 dan ook flink gelobbyd voor verbetering van het Belastingplan ten gunste van gepensioneerden. Zo hebben we gepleit voor onder meer een structurele verhoging van de ouderenkorting en behoud van de ouderentoeslag. Ons pleidooi werd gehoord: de al toegezegde verhoging van de ouderenkorting wordt in 2017 gehandhaafd. Een belangrijk deel van de eenmalige koopkrachtreparatie in 2016 wordt zo structureel gemaakt. Dat is een mooi lobbysucces, maar helemaal tevreden zijn wij nog niet. Daarom zal de Unie KBO ook in 2016 doorgaan met het strijden voor verbetering van de koopkracht van ouderen.

De groeten aan Rutte (vervolg)
Begin oktober bezorgde de Unie KBO de ruim tweeduizend reacties die binnenkwamen via onze actie “De groeten aan Rutte” bij de minister-president. Met deze actie nodigden we ouderen uit hun eigen verhaal over hun koopkracht via een meldpunt aan de premier te sturen. Dat deze kwestie ouderen hoog zat, bleek uit het grote aantal reacties dat we in korte tijd kregen en de vele schrijnende verhalen van mensen die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. In oktober gingen we naar Den Haag om alle reacties aan de premier te overhandigen. In een officiële reactie, die we in november ontvingen, liet Rutte de Unie KBO weten het ‘belangrijk’ en ‘waardevol’ te vinden om persoonlijke ervaringen te vernemen van Nederlanders. Maar hij vindt het geen reden om zijn beleid te veranderen. De Unie KBO vindt dat zeer teleurstellend en zal zich blijven inzetten om die wijziging van beleid toch af te dwingen.

Voorstellen voor koopkrachtherstel
Begin december debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In een brief met drie andere ouderenorganisaties (PCOB, NVOG en NOOM) deed de Unie KBO de Kamer vijf voorstellen voor het verbeteren van de koopkracht van ouderen. Dat is hard nodig, want uit de begroting van SZW blijkt dat bijna 40% van de gepensioneerden te maken heeft met een koopkrachtdaling. De Unie KBO en de collega-organisaties pleitten daarom voor een (eerder in deze rapportage genoemde) structurele verhoging van de ouderenkorting, een herstel van de ouderentoeslag, het verhogen van het heffingsvrije vermogen, het betaalbaar houden huishoudelijke hulp en een jaarlijkse stapelingsmonitor. Mede dankzij onze inzet wordt de verhoging van de ouderenkorting ook in 2017 gehandhaafd en gaat het heffingsvrije vermogen omhoog. Henk Krol (50PLUS) diende bovendien een motie in voor het opnieuw opnemen van een stapelingsmonitor in de begroting van Sociale Zaken. Helaas is deze motie niet aangenomen.

Ouderenwerkloosheid
Op 19 november nam Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO, deel aan een door de Tweede Kamer georganiseerd rondetafelgesprek over langdurige ouderenwerkloosheid. Een fors probleem, want maar liefst 135.000 50-plussers zaten eind 2015 een jaar of langer zonder werk. De Unie KBO deed de Kamer vijf voorstellen om hier iets aan te doen. Zo willen we dat de leeftijdsgrens voor de mobiliteitsbonus – een korting op de werknemersverzekeringen die de werkgever moet betalen – omlaag gaat van 56 jaar naar 50 jaar. Datzelfde moet gebeuren met de leeftijdsgrens voor de noriskpolis. Ook moet de dienstverlening van het UWV aan oudere werklozen beter. Door bezuinigingen in de zorg zijn er de afgelopen jaren veel banen verloren gegaan. Tegelijkertijd zien we een daling in de kwaliteit van zorg en komt de toegankelijkheid in het geding. De vierde suggestie van de Unie KBO was daarom het schrappen van verdere bezuinigingen op zorg zodat zorgmedewerkers weer aan een baan komen en ouderen hun zo noodzakelijke zorg niet hoeven te missen. Tot slot vroegen we aandacht voor armoedeval onder ouderen. Want hoezeer we hen ook graag weer aan het werk zien gaan, soms lukt het niet om opnieuw een baan te vinden. We moeten voorkómen dat zij in een armoedeval terechtkomen. Daarvoor zijn de zogeheten IOAW- en de IOW-in het leven geroepen. Uit bezuinigingsoverwegingen heeft minister Asscher van Sociale Zaken echter besloten deze regelingen op termijn af te schaffen en in te perken. De Unie KBO wil dat dit besluit teruggedraaid wordt. Of de suggesties van de Unie KBO ook gaan leiden tot nieuw beleid is op dit moment nog niet bekend. Wij kijken in ieder geval terug op een geslaagd gesprek met de Tweede Kamerleden, waarin we hen van nieuwe ideeën hebben kunnen voorzien.

Overleg met minister Asscher
Op woensdag 9 december spraken vijf samenwerkende ouderenorganisaties met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Onze voorzitter Wil van der Kruijs was de delegatieleider. Op de agenda stonden koopkracht, werkloosheid onder 50-plussers en de kostendelersnorm. De minister heeft goed geluisterd naar de inbreng van de ouderenorganisaties en dit heeft tot een aantal vervolgafspraken geleid, zowel op ministerieel als op ambtelijk niveau. Minister Asscher gaat op korte termijn zeer serieus kijken naar de kostendelersnorm voor ouderen met een onvolledige AOW. De Unie KBO heeft hier in de afgelopen periode een stevige lobby op gevoerd. De ouderenorganisaties hebben vertrouwen in een goede afloop.

Pensioenen
Ook in het vierde kwartaal van 2015 lobbyde de Unie KBO volop op pensioengebied. Vaak werkten we daarbij samen met collega-ouderenorganisaties PCOB, NVOG en NOOM. Zo stuurden de organisaties in vervolg op een eerder gesprek met staatssecretaris Klijnsma een notitie aan de staatssecretaris over het herstel van het indexatieperspectief. In deze notitie deden we de staatssecretaris een aantal voorstellen om indexatie (verhoging) van de pensioenen in de toekomst weer mogelijk te maken. Op 18 oktober volgde een brief over de gevolgen van onder meer de lage rente voor de financiële positie van pensioenfondsen. Een derde brief over de toekomst van het bestaande pensioenstelsel volgde op 23 november, toen de Tweede Kamer hierover in gesprek ging. De toekomst van het pensioenstelsel is ook aan de orde geweest in het gesprek met minister Asscher (zie voor meer informatie hierboven). Minister Asscher heeft toegezegd dat hij ons verzoek om een vervolggesprek met de staatssecretaris over pensioen aan haar zal doorgeven.

#KBOTHUIS
Ouderenmishandeling

Op 7 oktober sprak de Tweede Kamer over het vervolg van de voorlichtingscampagne ‘Ouderen in veilige handen’, waaraan Unie KBO drie jaar actief heeft meegewerkt. Dit programma heeft het probleem ouderenmishandeling meer zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Maar om ouderenmishandeling de wereld uit te helpen moet er meer gebeuren. In de vervolgaanpak staat het bestrijden van ontspoorde mantelzorg centraal, evenals financiële uitbuiting van ouderen. Dit vindt de Unie KBO een goede zaak. We missen alleen een concrete en effectieve aanpak die dit mogelijk maakt. In onze brief aan de Kamer hebben we daarom gepleit voor mantelzorgondersteuning die praktisch van aard is en die de zorg daadwerkelijk verlicht. Ook hebben we de Kamer gevraagd het voor ouderenorganisaties mogelijk te maken een bijdrage te leveren aan het terugdringen van ouderenmishandeling, bijvoorbeeld door het toerusten van onze vrijwilligers op deze problematiek met training en voorlichting. Met name voor het eerste punt dat de Unie KBO aandroeg was in het overleg veel aandacht. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid zegde daarop toe te blijven werken aan goede ondersteuning voor mantelzorgers en wil daarbij de ouderenbonden betrekken.

Wijkverpleging
Op 14 oktober debatteerde de commissie Volksgezondheid van de Tweede Kamer over de toekomst van de wijkverpleging. De Unie KBO stuurde de Kamerleden een brief waarin wij onze zorgen uitspreken over deze voor ouderen belangrijke vorm van zorg. Veel zorgen maken we ons over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg: vanuit onze achterban krijgen wij meldingen dat in sommige wijken of gemeenten een wijkverpleegkundige niet aanwezig is en dat door zorgaanbieders gekort wordt op de persoonlijke verzorging. Ook zijn sommige zorgorganisaties genoodzaakt om cliëntenstops in te stellen omdat het afgesproken budget overschreden is. De Unie KBO wil dat staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid de regie neemt en met een fundamentele en structurele oplossing komt. Ook vroegen we de Kamer de korting op wijkverpleging te stoppen en juist te investeren. Ook willen we dat er gewerkt aan een hoger opleidingsniveau van de wijkverpleegkundige. Onze oproep werd gehoord door onder meer de PvdA, die tijdens het debat de brief van de Unie KBO aanhaalde en staatssecretaris bevroeg over het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. De staatssecretaris gaf aan deze kwestie verder uit te zoeken en met de Unie KBO in gesprek te gaan. Ons streven naar meer budget voor de wijkverpleging blijft uiteraard staan. Ook in 2016 zullen wij ons hier hard voor maken.

Preventie
Ook op het ministerie van Volksgezondheid begint het door te dringen dat preventie niet alleen zinvol is bij jongeren, maar ook bij ouderen. Het ministerie wil hier de komende jaren nadrukkelijker aandacht aan besteden. Op advies van de Unie KBO wordt allereerst zelf aan ouderen gevraagd wat zij wenselijk vinden in het kader van preventie. In samenspraak met het ministerie van VWS, organiseerden de Unie KBO en de PCOB een drietal bijeenkomsten, zogenaamde focusgroepen, verspreid over het land. Tijdens deze bijeenkomsten gaan ouderen met het ministerie in gesprek over preventie en alles wat daarmee samenhangt. Tijdens het maatschappelijk debat in Nieuwspoort werden de resultaten gepresenteerd en was Manon Vanderkaa juryvoorzitter. Vervolgens wordt bepaald welke stappen de overheid, de ouderenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties kunnen zetten zodat we gezond ouder worden en langer vitaal blijven.

Signaalrapport Veranderingen in de zorg
In november presenteerden een aantal patiënten- en cliëntenorganisaties waaronder de Unie KBO alweer hun derde signaalrapport over de veranderingen in de zorg. De conclusies? De toegang tot zorg en ondersteuning verloopt stroef. Veel mensen zijn ontevreden over de manier waarop er met hun zorgvragen wordt omgegaan. Zij moeten lang wachten, ontvangen niet de zorg die zij nodig hebben en worden slecht of niet te woord gestaan. Kortom, de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten verloopt nog niet zoals het hoort. Doel van het signaalrapport is het aan het werk zetten van de verantwoordelijke organisaties, zoals gemeenten en rijksoverheid. Het rapport leidde tot de nodige media-aandacht en kon ook in politiek Den Haag op belangstelling rekenen. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn gaven aan dat de dienstverlening van gemeenten inderdaad nog niet goed genoeg is en stelden onder meer ondersteuningsteams in die de gemeenten moeten gaan helpen. Tijdens het debat ‘decentralisatie in de zorg’ gaven Kamerleden aan dat de staatssecretaris met de aanbevelingen van de cliëntenorganisaties aan de slag moet gaan.

Zorgverzekeringen
In november stuurde de Unie KBO een brief naar Zorgverzekeraars Nederland, de vereniging van Nederlandse zorgverzekeringsmaatschappijen. In de brief roept de Unie KBO de zorgverzekeraars op om de beschikbaarheid en continuïteit van wijkverpleegkundige zorg te garanderen. Van KBO-leden krijgen wij signalen binnen dat er gekort wordt op persoonlijke verzorging en op gespecialiseerde wijkverpleging zoals palliatieve zorg thuis. Ouderen in kwetsbare posities worden de dupe van het gekrakeel over budgetten. De huidige berichtgeving van thuiszorgorganisaties dat ze verwachten failliet te gaan en aanhoudende berichten over cliëntenstops maken veel ouderen ongerust. Nu lijken kwetsbare groepen de dupe te worden van de strijd om het geld tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Middels de brief wil de Unie KBO de zorgverzekeraars vragen om samen met het kabinet en de zorgaanbieders te komen tot structurele, werkbare oplossingen. We hebben Zorgverzekeraars Nederland uiteraard om een reactie gevraagd, maar deze tot op heden nog niet ontvangen.

Begroting ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Begin november debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In een brief aan de Kamerleden deelden wij onze zorgen over deze begroting en droegen wij bovendien een aantal oplossingen aan. Zo vroegen wij, met het oog op de betaalbaarheid van zorg, het eigen risico in 2016 niet verder te verhogen. Ook willen we meer aandacht voor het belang van preventie bij ouderen en voor vaccineren tegen longontsteking en gordelroos. Daarnaast willen we dat er niet verder gekort wordt op wijkverpleging en verpleeghuiszorg. Tot slot vroeg de Unie KBO we om een krachtiger rol voor de rijksoverheid, die de zo belangrijke zorg ons inziens teveel aan gemeenten en zorgverzekeraars overlaat. Onze inbreng kwam tijdens het debat veelvuldig terug. Zo vroeg Henk Krol (50PLUS), op voordracht van de Unie KBO, de huidige besparingen op het Rijksvaccinatieprogramma door gunstige inkoop van vaccins te besteden aan vaccins voor ouderen. Minister Schippers gaf aan hier inderdaad budget voor vrij te maken als het advies van de Gezondheidsraad over deze vaccins positief wordt.

Kwaliteit verpleeghuiszorg
Wat is er nodig om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te vergroten? Op 18 november debatteerde de Tweede Kamer erover. De Unie KBO stuurde de politici een brief, waarin we aandacht vroegen voor een aantal specifieke zaken: goed opgeleid en voldoende personeel, het schrappen van geplande bezuinigingen en meer aandacht voor de meest kwetsbare alleroudsten. In de volgende rapportage belangenbehartiging leest u wat de resultaten van dit overleg waren.

Zorgalarm
Op 1 december gaf de Unie KBO een ‘zorgalarm’ af. De redenen ervoor waren legio: kwetsbare ouderen blijven verstoken van wijkverpleging, hun huis wordt niet meer schoongemaakt en sociale beschutting en controle vallen weg. Daarbij is de fysieke veiligheid van ouderen in het geding. Sinds de decentralisatie en de bezuinigingen in de zorg stijgt het aantal ouderen dat zich op de spoedeisende hulp meldt. Brandwondencentra melden een forse toename van ouderen met ernstige verbrandingen; eerstehulpposten zien het aantal senioren ook sterk groeien. In een brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn vroegen we hem deze problemen aan te pakken en de zogeheten ‘race naar de bodem’ in de zorg te stoppen. Kort daarna, op 4 december, kondigde staatssecretaris Van Rijn aan hier inderdaad aan te gaan werken. De Unie KBO zal dit op de voet blijven volgen.

Invloed van verzekerden
Op 10 december debatteerde de Tweede Kamer over de kwaliteit van de gezondheidszorg. In een brief aan de Kamerleden en minister Schippers zette de Unie KBO in op meer zeggenschap van verzekerden. Ook de minister ziet het belang van zeggenschap van verzekerden in en heeft een wetsvoorstel hierover in de maak. Echter, dit voorstel laat volgens de Unie KBO veel te lang op zich wachten. De Unie KBO wil dat verzekerden meer invloed krijgen op het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Zij moeten daardoor bij de contractering meer rekening houden met de kwaliteitsaspecten die belangrijk zijn voor ouderen. Ons streven is een driepartijenstelsel van verzekerden, zorgverleners en zorgverzekeraars. De zorg is een stelsel dat nu de facto slechts door twee partijen wordt uitgevoerd: de aanbieders en de zorgverzekeraars. Daar moet snel verandering in komen, vindt de Unie KBO. In de volgende rapportage belangenbehartiging leest u wat de resultaten van dit overleg waren.

#KBOVEILIG
Veilig wonen

Eveneens op 7 oktober 2015 behandelde de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Wonen. In een brief aan de Kamer deelden wij onze zorgen over veiligheid, maar ook onze oplossingen. Veel leed, van brandwonden tot vallen, kan voorkomen worden door van thuis op tijd een veiliger en geschikte omgeving te maken. Eerder dan nu vaak het geval is, zouden mensen zichzelf én hun woning moeten voorbereiden op de tijd waarin zij minder zelfredzaam en kwetsbaar zijn. Nu gebeurt dat vaak pas wanneer de eerste ongelukken zich al hebben voorgedaan. Wij pleiten daarom voor een bewustwordingscampagne gericht op jongere senioren vanaf 50 jaar. Tevens vroegen wij de Kamer minister Blok van Wonen te vragen om in gesprek te gaan met gemeenten over woningaanpassingen. De Unie KBO hoort namelijk nog regelmatig van mensen dat het voor hen een hele strijd is om aanpassingen aan hun woning (deels) vergoed te krijgen, al hebben zij hier volgens de wet recht op. In het debat vroeg onder meer Henk Krol (50PLUS) voor meer aandacht voor de brandveiligheid van wooncomplexen voor senioren. De minister wil verder onderzoek naar het verplicht plaatsen van rookmelders echter afwachten en lijkt vooralsnog weinig te voelen voor bewustwordingscampagnes. Voldoende reden voor de Unie KBO om zich te blijven inzetten voor een veilig thuis, ook in 2016.

Ouderen en vuurwerk
In december 2015 deed de Unie KBO onderzoek naar vuurwerk. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het merendeel van de ouderen niet voor een vuurwerkverbod is. Wél willen zij graag vuurwerkvrijezones, bijvoorbeeld rondom winkelcentra of verpleeg-en verzorgingshuizen. De Unie KBO heeft in haar belangenbehartiging daarom gepleit voor (uitbreiding van) deze vuurwerkvrije zones en strakke handhaving ervan. Het resultaat mocht er zijn: steeds meer gemeenten kiezen inmiddels voor het instellen van deze vuurwerkvrije zones.

#KBODIGITAAL
Blauwe envelop

In de maand oktober heeft de Unie KBO een stevige lobby gevoerd op het gebied van de blauwe envelop. Staatssecretaris Wiebes van Financiën wilde alle post van de Belasting voortaan digitaal verzenden. Veel ouderen, voor wie computergebruik niet altijd vanzelfsprekend is, komen daardoor in de problemen. De Unie KBO wil dat er voor hen een vangnet is door middel van goede ondersteuning bij het digitaal communiceren met de belastingdienst. Dat lieten we niet alleen weten door de staatssecretaris brieven te sturen, maar ook door samen met andere ouderenbonden het meldpunt “Dag Blauwe Envelop” op te richten. Via dat meldpunt konden mensen laten weten hoe zij dachten over het verdwijnen van de blauwe envelop. Talloze reactie kwamen binnen. Deze zorgden er mede voor dat de staatssecretaris in november besloot dat de blauwe envelop in sommige gevallen voorlopig toch blijft. Mensen die geen computer of internet hebben, digibeet zijn en geen vrienden of familie hebben om te helpen kunnen voorlopig nog een papieren aangifteformulier van de Belastingdienst ontvangen.

e-Overheid
De Unie KBO is al langere tijd lid van de Klankbordgroep Gebruikers e-Overheid. Deze klankbordgroep komt regelmatig bijeen om samen met ambtenaren van verschillende ministeries de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering bij de overheid te bespreken. De Unie KBO treedt ook hier op als belangenbehartiger van ouderen en in het bijzonder voor hen voor wie het gebruik van de computer niet vanzelfsprekend is. In de meest recente bijeenkomst op 9 december kwamen diverse websites aan de orde (onder meer op zorggebied) en werd besproken hoe deze te verbeteren. De Unie KBO heeft in deze bijeenkomst benadrukt dat het zeer van belang is om ouderen goed te ondersteunen bij digitale ontwikkelingen en hen een gedegen alternatief aan te bieden. Een volgende bijeenkomst staat gepland voor de eerste helft van 2016.

Gebruik (digitale) betaalgegevens door banken
De Unie KBO heeft afgelopen najaar in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) wederom benadrukt dat zorgvuldig omgegaan moet worden met het gebruik van betaalgegevens door banken. Uit onderzoek, dat de Unie KBO in MOB-verband heeft laten uitvoeren, blijkt dat ouderen het gebruik van gegevens voor het doen van gerichte commerciële aanbiedingen minder waarderen dan wanneer de gegevens gebruikt worden voor veiligheid en verbetering van service.

Internetbankieren
De Unie KBO vraagt de banken aandacht te hebben voor de gevolgen van het digitaliseren van het betalingsverkeer voor met name digibete ouderen. De Unie KBO heeft met de Regiobank gesproken over voorlichting. Regiobank geeft één-op-één uitleg in de winkel. Klanten kunnen zich hiervoor aanmelden. Online zetten zij een handleiding voor internetbankieren. Zij sturen alle de klanten ook een boekje voor mobiel bankieren. De uitkomsten van het gesprek met RegioBank worden ook met SNS-bank besproken.

Digitalisering overheid
De Unie KBO zet in de lobby op het gebied van digitalisering van de overheid in op het creëren van en vangnet voor diegenen die niet meekunnen met de digitalisering. Een motie van Kamerlid Van Vliet (van de eenmansfractie Van Vliet), waarin verzocht wordt ook op langere termijn een ontheffingsmogelijkheid te waarborgen van verplicht elektronisch berichtenverkeer voor groepen belastingplichtigen, werd door ons gesteund. Uiteindelijk is de motie vervallen, maar is in de wet alsnog een vangnet opgenomen.

Wijziging Postwet 2009
De Unie KBO heeft in het afgelopen jaar deelgenomen aan een klankbordgroep van PostNL over de postbezorging. Binnen deze klankbordgroep zijn de randvoorwaarden voor het zogeheten PostNL- locatiebeleid vastgesteld. Met deze randvoorwaarden gaat PostNL rekening houden wanneer zij lokaal besluiten neemt over bijvoorbeeld de plaatsing van brievenbussen. De lokale afdelingen en de provinciale bonden kunnen hiermee invulling geven aan belangenbehartiging. Landelijk blijft de Unie KBO het beleid monitoren.

NIEUWSBRIEF 3

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO
RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2015

Een rustige zomer? Niet voor de Unie KBO! Ook in juli, augustus en september waren de belangenbehartigers volop actief op al onze vier speerpunten: #KBOTHUIS, #KBOVEILIG, #KBODIGITAAL en #KBOGELD. De mantelzorgboete, een traplift en babbeltrucs – op tal van onderwerpen heeft de Unie KBO van zich doen spreken . In deze rapportage belangenbehartiging kunt u lezen wat wij in de afgelopen drie maanden ondernomen hebben om het KBO-geluid te laten horen.

#KBOGELD

De groeten aan Rutte
Op 18 augustus lanceerde de Unie KBO de actie “De groeten aan Rutte”. Aanleiding waren de nieuwe koopkrachtcijfers van het Centraal Planbureau enkele dagen daarvoor. Volgens deze berekeningen gaan werkenden er in 2016 gemiddeld 2,1 procent op vooruit, terwijl de koopkracht van ouderen voor het achtste jaar op rij achteruit zou gaan en wel met gemiddeld 1,1 procent. In de actie nodigden we ouderen uit hun eigen verhaal naar Rutte te sturen. Dat deze kwestie ouderen hoog zit, blijkt uit het grote aantal reacties dat we in korte tijd kregen: er kwamen ruim 2000 meldingen binnen. De Unie KBO heeft begin oktober alle meldingen bij de premier bezorgd en verwacht van het kabinet een reactie.

Onderzoek koopkrachtbeleving
Op 9 september presenteerde de Unie KBO de resultaten van een digitaal onderzoek naar koopkrachtbeleving. De Unie KBO ondervroeg 600 ouderen. Van hen heeft 68% minder koopkracht in 2015 dan in 2014 en moest 56% bezuinigen op de uitgaven. De belangrijkste oorzaken voor de koopkrachtdaling zijn meer zorgkosten, hogere prijzen voor boodschappen, hogere vaste lasten en minder inkomsten. Onder meer de website ManagersOnline berichtte over het onderzoek van de Unie KBO.

Koopkrachtcijfers Nibud
Op Prinsjesdag, 15 september, bracht de Unie KBO in samenwerking met drie collega-ouderenorganisaties de Nibud-koopkrachtcijfers voor senioren naar buiten. Terwijl in de Troonrede stond dat voor gepensioneerden de koopkracht op peil zou blijven, bleek uit onze cijfers, berekend door het Nibud, dat sommige gepensioneerden er tot wel 9 procent op achteruit gaan. Deze berichten werden door diverse media opgepikt. Directeur Manon Vanderkaa kreeg op Prinsjesdag, in het televisieprogramma Tijd voor Max, uitgebreid de gelegenheid de koopkrachtcijfers toe te lichten. De cijfers kwamen ook in de Tweede Kamer aan de orde: de Kamerleden Henk Krol (50PLUS) en Tunahan Kuzu (GroepKO) schonken er tijdens de Algemene Beschouwingen de nodige aandacht aan. Beiden vroegen in moties aandacht voor de koopkracht van gepensioneerden.

Afkoop kleine pensioenen
Ouderen met een klein pensioen krijgen van hun pensioenfonds in de maand dat zij 65 jaar worden een afkoopsom. Velen wisten niet dat dit geld in mindering werd gebracht op hun AOW-partnertoeslag. De ouderen die hiertegen bezwaar maakten, krijgen nu compensatie. De anderen niet. De Unie KBO wil dat er compensatie komt voor álle ouderen die dit treft. We hebben daarom begin juni een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Eind september werd duidelijk dat het Kabinet een eerste stap in de goede richting heeft gezet: op 22 september liet staatssecretaris Klijnsma per brief aan de Tweede Kamer weten dat zij onderzoek doet naar de kwestie en hier voor het einde van het jaar op terugkomt. De Kamerleden Omtzigt (CDA) en Krol (50PLUS) dienden enkele moties in om de staatssecretaris verder aan te sporen hier werk van te maken. De motie van Kamerlid Omtzigt werd aangenomen.

Steekproef gemeentelijke ondersteuning hoge zorgkosten
Hoe gaat het met ondersteuning van ouderen met hoge zorgkosten anderhalf jaar nadat de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG) en de Compensatie Eigen Risico (CER) zijn afgeschaft en gemeenten verantwoordelijk werden voor de ondersteuning? De Unie KBO deed er deze zomer bij 40 gemeenten onderzoek naar. Het resultaat: de verschillen tussen gemeenten zijn groot en kunnen oplopen tot 900 euro. De informatievoorziening is soms heel gebrekkig. De Unie KBO waarschuwde indertijd al tegen deze wijziging. Terecht blijkt nu. De Unie KBO heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en kreeg vanuit de media veel aandacht, onder andere van de NOS en Omroep Max.

Mantelzorgboete
In september was er wederom veel te doen rondom de mantelzorgboete voor AOW’ers. De mantelzorgboete, officieel de kostendelersnorm geheten, is een korting op het AOW-pensioen voor ouderen die bij hun kind inwonen, bijvoorbeeld omdat zij mantelzorg van hen ontvangen. Onlangs liet het kabinet weten dat de invoering van deze maatregel wordt uitgesteld tot januari 2018. Volgens de Unie KBO blijft één kwestie hierbij onderbelicht, namelijk dat één groep mensen al wel met de boete te maken heeft. Deze groep, vaak oudere migranten, ontvangt een zogeheten AIO-aanvulling omdat zij geen volledig AOW-pensioen hebben opgebouwd en zonder deze aanvulling onder het sociaal minimum terechtkomen. Zij vallen formeel onder de bijstand en daarvoor geldt de kostendelersnorm al wel. Daardoor moeten AOW’ers met een AIO-aanvulling honderden euro’s per maand inleveren. De Unie KBO vindt dat niet terecht. De mantelzorgsituatie is voor AOW-ers met en zonder AIO namelijk precies hetzelfde. De argumenten die de staatssecretaris gebruikte om de kostendelersnorm in de AOW uit te stellen, gelden dus ook voor de AOW-ers met AIO. De Unie KBO dringt er bij de staatssecretaris en bij de Tweede Kamer daarom op aan deze maatregel zo snel mogelijk terug te draaien. Daarnaast blijft de Unie KBO uiteraard strijden voor afstel van de mantelzorgboete voor AOW’ers zonder AIO-aanvulling.

Toekomst pensioenstelsel
Op 8 september spraken de Unie KBO en ouderen- en gepensioneerdenorganisaties NVOG, KNVG, PCOB en NOOM met de staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, over pensioenen. Door kortingen en uitblijvende indexering daalt de koopkracht van ouderen sterk. Nieuwe regels geven geen beter perspectief, terwijl die regels volgens ons (in deze vorm) niet nodig zijn.
Om de jaarlijkse aanpassing van de pensioenen aan de gestegen prijzen (indexering) sneller mogelijk te maken, is het nodig dat de deelnemers aan pensioenfondsen minimaal een niet-gedempte kostendekkende premie betalen, indexering bij meevallende resultaten eerder mogelijk wordt en de onlangs ingevoerde strengere rekenrentemethode wordt teruggedraaid.
Klijnsma zegde toe onze brief mee te nemen in een pensioendebat in de Tweede Kamer op 7 oktober.

Variabele pensioenuitkering
Staatssecretaris Klijnsma heeft in juli aangekondigd dat met betrekking tot het concept wetsvoorstel ‘variabele pensioenuitkering’ een internetconsultatie van vijf weken plaatsvindt. De bedoeling van het wetsvoorstel is om tot een nieuw wettelijk kader te komen voor premieovereenkomsten. Mensen die nu met pensioen gaan, worden geconfronteerd met de verplichting om op de pensioendatum het opgebouwde pensioenkapitaal om te zetten in een vaste uitkering. Als op dat moment de rente laag is (en dat is al enige tijd het geval) heeft dat grote invloed op de hoogte van de uitkering. Bij variabele pensioenuitkeringen kan ook tijdens de uitkeringsfase geprofiteerd worden van een hoger beleggingsprofiel. De Unie KBO heeft samen met de collega-ouderenorganisaties een reactie op het concept wetsvoorstel ingediend. In de reactie zijn veel vragen aan en opmerkingen voor de staatssecretaris opgenomen.

#KBOTHUIS

Reanimeren
Op donderdag 9 juli verscheen in het dagblad Trouw een opinieartikel van Manon Vanderkaa, met daarin een dringende oproep aan de minister om zo snel mogelijk een neutrale niet-reanimeerpenning te realiseren. Aanleiding hiervoor waren onder meer nieuwe cijfers over succesvol en minder succesvol reanimeren van ouderen.
Ouderen die een niet-reanimeerpenning willen aanschaffen zijn nu verplicht om lid te worden van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Lang niet iedereen wil dat. De Unie KBO pleit daarom al jaren voor een neutrale niet-reanimeerpenning. De minister gaf lang niet thuis, maar eind 2014 leek er schot in de zaak te komen. Toen schreef minister Schippers in een brief dat ze er werk van wilde maken. Hoe ze dat wil doen, kon ze in een gesprek met ons in februari 2015 niet uitleggen. Het opinieartikel was daarom een van de middelen die we gebruiken om druk op haar te blijven uitoefenen. In oktober, zo heeft de minister in de tussentijd laten weten, zal zij aan de Tweede Kamer haar nieuwe plannen op dit terrein laten weten.

Debatten over (thuis)zorg
Op 3 september debatteerde de Tweede Kamer over de FNV-petitie “Red de Zorg”. Een kleine week later, op 9 september, was de zorg opnieuw aan de beurt met een debat over het overhevelen van zorgtaken naar gemeenten. Twee keer kwam de Unie KBO met een inbreng, waarin we aandacht vroegen voor de hoge eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor zorg of het soms zelfs volledig wegvallen van huishoudelijke hulp die voor zoveel ouderen van zo’n groot belang is. Ook wezen we de Kamerleden op de gebrekkige informatievoorziening vanuit gemeenten.

Rondetafelgesprek Wijkverpleging
Op maandag 21 september nam de Unie KBO deel aan een rondetafelgesprek met Kamerleden over wijkverpleging. Directeur Manon Vanderkaa voerde het woord en hamerde in haar inbreng op keuzevrijheid, een verhoging van het budget en een structurele inzet van de wijkverpleegkundige bij de overgang van ziekenhuis naar zorg thuis.

Vaccinaties
In de afgelopen maanden was de Unie KBO meermaals in het nieuws over vaccinaties. De Unie KBO wil graag dat de vaccins voor ouderen onder de loep genomen worden en dat er een rijksvaccinatieprogramma komt voor werkzame vaccins, waaronder gordelroos en longontsteking. Vaccinatie kan een belangrijke preventieve maatregel zijn tegen sommige van deze infecties. Toch is het vaccinatieaanbod voor ouderen in Nederland op dit moment nog zeer beperkt, dit in tegenstelling tot veel andere West-Europese landen. De oproep van de Unie KBO vond brede weerklank en haalde onder andere het NOS-journaal en de voorpagina van het Algemeen Dagblad. Kamerlid Krol stelde schriftelijke vragen aan de minister van Volksgezondheid.

Traplift
De traplift-kwestie, waar de Unie KBO in juni volop mee in het nieuws was, heeft nog een vervolg gekregen. Deze kwestie draaide om de gemeente Alphen aan den Rijn die weigerde een 90-jarige inwoner een traplift te geven. In de brief die de 90-jarige daarover ontving stond dat de aanvraag voor een traplift werd afgewezen omdat meneer ‘had kunnen voorzien dat het traplopen moeilijker zou gaan’ en daarom eerder had moeten verhuizen. De brief werd door de Unie KBO gedeeld via Twitter en zorgde in de media voor grote ophef. De Alphenaar kreeg uiteindelijk een gratis traplift van een bedrijf aangeboden en de gemeente werd op de vingers getikt door staatssecretaris Van Rijn, die in antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Renske Leijten aangaf dat de gemeente de traplift wél had moeten geven. De gemeente, die individuele situaties voortaan beter moet beoordelen, betuigde spijt en wil ook de communicatie met haar inwoners verbeteren.

Wachtlijsten
In de Telegraaf van 2 juli pleitte de Unie KBO voor meer investeringen in oogheelkundige zorg. De reden? De wachtlijsten voor de oogarts zijn in de afgelopen jaren enorm opgelopen. Ouderen moeten soms maanden wachten voor een afspraak, en dat terwijl goed zicht zo belangrijk is. Bovendien is het de verwachting dat de vraag naar oogheelkunde voor ouderen de komende jaren met 200 tot 300% zal stijgen. “Als het nu al spaak loopt, moet er dus iets gebeuren”, aldus de Unie KBO.

Medicatiebeoordeling
De Unie KBO heeft zich ook dit kwartaal weer hard gemaakt voor de zogeheten medicatiebeoordeling. De medicatiebeoordeling is een periodieke check van het medicijngebruik van ouderen. De Unie KBO vindt dat die hard nodig is omdat 65-plussers gemiddeld genomen veel medicijnen gebruiken. Een periodieke check, die ervoor moet zorgen dat mensen niet onnodig medicijnen gebruiken die in combinatie zelfs gevaarlijk zijn, moet dat voorkomen. Wij merken nu nog dat die medicatiebeoordeling te weinig wordt uitgevoerd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet hier, dankzij de lobby van onder meer de Unie KBO sinds 1 juli 2015 scherper op toe, maar de Unie KBO vindt dat zij tegelijkertijd ook scherper toe moet zien op de kwaliteit van die beoordelingen. Daarvoor zullen wij blijven lobbyen bij het ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast laten we zowel aan het ministerie als aan de Tweede Kamer horen dat de medicatiebeoordeling buiten het eigen risico zou moeten vallen, zodat mensen er niet voor hoeven te betalen. Zo kunnen zoveel mogelijk ouderen van deze belangrijke beoordeling gebruik maken.

Invloed verzekerden op (inkoop)beleid zorgverzekeraars
In het voorjaar liet minister Schippers van Volksgezondheid weten dat ze verzekerden meer invloed wil geven op het beleid van zorgverzekeraars. Op basis hiervan heeft de Unie KBO samen met KNVG, NVOG, PCOB een gesprek gevoerd met het ministerie van VWS. Ook heeft de Unie KBO per brief een aantal mogelijkheden om het beleid van verzekeraars te beïnvloeden voorgesteld. De minister heeft inmiddels toegezegd dat er een wetsvoorstel komt over de versterking van de positie van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars. De Unie KBO lobby niet alleen Den Haag, maar voert tegelijkertijd ook gesprekken met zorgverzekeraars over dit onderwerp.

Ouderenmishandeling
De Unie KBO is op 15 juni toegetreden tot de Brede Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’. Deze is opgericht door de landelijke overheid. De Unie KBO heeft ingezet op een vervolg van ‘Ouderen in veilige handen’ gericht op ontspoorde mantelzorg en financiële uitbuiting. Als ouderenorganisatie zijn we bij dit vervolg betrokken.

#KBOVEILIG

Babbeltrucs
De Unie KBO maakt zich al jarenlang sterk voor het verbeteren van de veiligheid van ouderen. Daarom waren we op 16 juli aanwezig bij een rechtszaak tegen een man die verdacht werd van zogeheten babbeltrucs: smoesjes waarmee oplichters proberen hun vaak oudere, kwetsbare slachtoffers een pinpas of geld afhandig te maken. De Fransman, die uiteindelijk in 89 gevallen schuldig werd bevonden, kreeg voor zijn daden 3,5 jaar cel. De Unie KBO is blij dat de man veroordeeld is. Het aantal slachtoffers is namelijk groot, en bovendien hebben babbeltrucs een enorme impact op het slachtoffer: ouderen voelen zich angstig, onveilig en velen durven niet meer alleen over straat. De Unie KBO wil daarom dat babbeltrucs zwaarder bestraft worden en de pakkans omhoog gaat. Ons pleidooi haalde onder meer het AD en de Telegraaf.

Brandveiligheid
In de afgelopen tijd was er helaas veel nieuws omtrent branden in verzorgingshuizen en andere woonomgevingen voor senioren. Heel recent sloegen brandenwondencentra bovendien alarm over een forse stijging van ouderen met zeer ernstige brandwonden. De Unie KBO is hier zeer verontrust over. Sinds enige tijd zijn wij daarom in overleg met het ministerie van VWS. Het doel is het aantal gevallen van brand (met alle ernstige gevolgen van dien) drastisch terug te dringen.

#KBODIGITAAL

Keuzedagen
De Unie KBO heeft er hard voor moeten knokken, maar het is gelukt. De zeven Keuzedagen, gekoppeld aan het Voordeelurenabonnement, zijn er sinds begin dit jaar weer in papieren vorm. Maar nu gaat de NS op ons verzoek nog een stap verder. In juli werd bekend dat ook ex-klanten die vanwege het ingewikkelde karakter van de verchipte keuzedagen hun Voordeelurenabonnement hebben opgezegd, een nieuw aanbod krijgen. Zo kunnen zij eveneens van deze papieren keuzedagen gebruik gaan maken. Inmiddels blijkt echter dat de productenvoorwaarden van digitale keuzedagen verschillen van die van de papieren keuzedagen: in juli, augustus en in de week tussen Kerst en Nieuwjaar kunnen de papieren keuzedagen op maandag t/m vrijdag niet vóór 9.00 uur gebruikt worden. De Unie KBO heeft er bij de NS op aangedrongen voor zowel digitaal als papier dezelfde voorwaarden te hanteren.

Laaggeletterdheid
Naar aanleiding van een brief over laaggeletterde ouderen, die de Unie KBO eerder dit jaar naar minister Bussemaker stuurde, is de Unie KBO uitgenodigd voor een gesprek met het ministerie van VWS. Uitkomst van het gesprek, dat in augustus plaatsvond, is dat de Unie KBO de gelegenheid krijgt mee te denken over projecten waarmee laaggeletterdheid onder ouderen teruggedrongen kan worden. Begin oktober is er een voorstel naar het ministerie toegestuurd. Wij wachten nog op een reactie.


NIEUWSBRIEF 2


Praktijkgeval eigen risico

Eind december 2014 gaat een mevrouw de oogarts in het ziekenhuis Onderzoek leidde tot de diagnose waar zij al een beetje bang voor was, namelijk: staar aan beide ogen. Nu is zij half maart 2015 geopereerd aan het ene oog en binnenkort is het andere oog aan de beurt. Moet ik nu een of twee keer een eigen risico betalen? Een behoorlijk ingewikkelde materie Niet alleen is het ingewikkeld, door de regelgeving die in korte tijd een aantal keren gewijzigd is, is het er niet gemakkelijker op geworden. Zorgtraject De regels zijn nu als volgt: Wanneer iemand met een zorgvraag in het ziekenhuis aanklopt, wordt een zorgtraject gestart. Dit zorgtraject is het traject vanaf het eerste bezoek tot uitbehandeling. Een zorgtraject kan bestaan uit verschillende trajecten. Een eerste subtraject blijft in principe 90 dagen open staan. Na deze 90 dagen wordt dit eerste traject afgesloten en wordt er door het ziekenhuis gefactureerd. Als er echter binnen deze 90 dagen een operatie wordt uitgevoerd die voortvloeit uit de diagnose die in dit eerste traject is gesteld, wordt deze periode verlengd en wel met maximaal 42 dagen na de operatie (bij een opname met 42 dagen na ontslag uit het ziekenhuis). Daarna wordt altijd het eerste (sub)traject afgesloten en wordt er gefactureerd; ook als de behandeling nog niet volledig is afgerond. Binnen het zorgtraject wordt in dergelijke gevallen een volgend subtraject gestart. Sinds 2015 is de lengte van een volgend subtraject steeds maximaal 120 dagen. Na elk subtraject wordt er gefactureerd. Voor 2015 bedroeg de lengte van een opvolgend subtraject overigens 365 dagen). Dus, het eerste traject loopt maximaal 90 plus (in bijzondere gevallen) 42 dagen, oftewel 132 dagen en volgende subtrajecten steeds in basis 90 en maximaal 120 dagen. Eigen risico Het is dus zo dat er binnen een zorgtraject verschillende subtrajecten kunnen lopen en dus ook verschillende declaraties kunnen vallen. Voor het eigen risico is de startdatum van een (sub)traject van belang. Als de startdatum van een (sub-)traject valt in 2014, wordt deze toegerekend aan 2014. De situatie Eind 2014 is er een eerste subtraject gestart binnen uw zorgtraject. In dit geval wordt het eerste subtraject afgesloten 42 dagen na de operatie en wordt aansluitend (dus in 2015) gefactureerd. Aangezien het eerste bezoek/consult eind 2014 was en de operatie aan het eerste oog binnen 90 dagen daarna heeft plaatsgevonden, vallen dit consult en de operatie binnen het eigen risico van 2014. De tweede operatie vindt plaats in een tweede subtraject dat start in 2015 en valt hierdoor binnen het eigen risico van 2015. Elk oog valt binnen een eigen (sub)zorgtraject. Dat de diagnose beide ogen betrof, maakt hierbij niet uit. Er zullen echter geen twee consulten in rekening worden gebracht. N.B. De specialist moet de patiënt informeren over de zorgtrajecten en eigen risico. Als er dingen niet duidelijk zijn, moet de patiënt zich in eerste instantie tot het ziekenhuis (de dokter/specialist) wenden. N.B. Ook is het zo dat er weliswaar algemene regels bestaan maar dat er hier in specifieke gevallen ook weer uitzonderingen op worden gemaakt. Laat u dus altijd goed informeren. N.B. Voor meer informatie of voor het melden van een klacht kunt u zich wenden tot de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Mijn ervaring is dat ze heel toegankelijk zijn en prima informatie verstrekken. Zie hiervoor:http://www.nza.nl/


NIEUWSBRIEF 1

VAN DE AFDELING: GEACHT LID/LEDEN.

Hieronder volgen een aantal mededelingen die voor U belangrijk zijn te weten. Sommige zijn al bekend gemaakt echter wij hebben geconstateerd dat niet elk lid deze heeft gelezen of onthouden.
Website: We hebben sinds het eerste kwartaal een website waarop u belangrijke zaken over en van de Vereniging KBO maar zeker van de afdeling kunt lezen. Het adres is: www.seniorenvereniging-amstenrade.nl Vanaf nu komt er ook een Rubriek Nieuwsbrief op de site en kunt u nieuws hierop vinden of zo nodig nog eens nalezen. Hebt u als lid belangrijke suggesties of wilt u een rubriek verzorgen neem dan contact op met bestuurslid en webmaster Frits Derksen 046-4422064. U kunt uw boodschap, suggestie of opmerking ook in het gastenboek schrijven,
Aanmeldingen en betalingen activiteiten: Wanneer u wilt deelnemen aan een activiteit kunt u zich middels het strookje aanmelden maar ook per e-mail. Meld u zich via het strookje aan dan is e.e.a. duidelijk vermeld en komt de eventuele eigen bijdrage in een gesloten enveloppe. Per e-mail werkt het als volgt: U gaat naar de website en ziet op de startpagina boven in de oranje balk o.a. het e-mailadres: info@seniorenvereniging-amstenrade.nl dat klikt u aan en u kunt direct tekst typen. Aanmelding van het aantal personen plus de wijze van betalen.
Bestuursafspraak bij afmelding voor een activiteit: Regelmatig worden wij geconfronteerd met afmeldingen kort voordat de activiteit plaatsvindt. Vaak kunnen wij dan bestellingen niet meer terugdraaien. We hebben begrip voor onvoorziene omstandigheden maar deze zijn voor het bestuur soms moeilijk te beoordelen. Om doelmatig en rechtvaardig maar ook naar alle leden verantwoord te handelen hebben wij in de bestuursvergadering dd. 5 mei j.l. het volgende besluit genomen: Een lid dat zich voorafgaand aan een activiteit, waarvoor een eigen bijdrage betaald is, afmeldt ontvangt ¾ deel van deze bijdrage retour. Bij activiteiten waarvoor géén eigen bijdrage wordt gevraagd n.l. Jaar en Ledenvergadering, Paas en Kerstviering vragen wij een bijdrage ad € 2,- die bij afwezigheid niet worden terugbetaald maar waarvoor u als u wel aanwezig bent een extra consumptie ontvangt.
Activiteiten die reeds bekend gemaakt zijn: In samenwerking met de KBO-Limburg is ook dit jaar weer de Beleef Plus Beurs in Sportcentrum Glanerbrook te Geleen georganiseerd op 28, 29 en 30 mei a.s. van 10.00 uur tot 17.00 uur. U kunt met de KBO ledenpas korting krijgen op de entree prijs. Er is ruimschoots parkeergelegenheid op het terrein. Met openbaar vervoer kunt u de locatie tot op 100 meter afstand bereiken. Maakt u op de donderdag of vrijdag gebruik van de belbus brengt deze u tot dezelfde halte op Rijksweg Zuid en loopt u ongeveer 100 meter.
Woensdag 10 juni 2015 maken wij een trein-bus en boot trip: Nostalgisch Arrangement Zuid Limburg Tours. Hiervoor is informatie geweest in de vorige Nestor m.b.t. aanmelding en deelname. Hebt u deze gemist kunt u nog tot 31 mei a.s. contact opnemen met de secretaris, Telefoon: 046 – 442 3992, hij kan u dan zeggen of er nog een mogelijkheid is.
Dinsdag 23 juni 2015 organiseren wij een gezellige middag met de L.B.D. band in Oud Dorp met aansluitend een chineesbuffet. Voor verdere informatie zie de bijlagen in de Nestor Kijk verder op het jaarprogramma 2015 dat u aan het begin van het jaar hebt ontvangen en waarop alle data en bijbehorende activiteit staan vermeld zodat u deze tijdig in uw agenda kunt zetten. Deze informatie kunt u ook vinden op deze website onder de rubriek “Jaarprogramma”. Wij zijn weer begonnen aan de planningen voor het jaarprogramma 2016. Suggesties en goede ideeën zijn zeer welkom en kunt u doorgeven op reeds vermeld e-mail adres of per telefoon bij: Henriette Thuis 046-4425967 of Frits Derksen 046-4422064.
Met vriendelijke groet namens het Bestuur, Henriette Thuis, voorzitter.