Jaarvergadering 2017

Op dinsdag 14 maart was onze jaarvergadering in Gemeenschapshuis “Oud Dorp”. Er waren 84 aanmeldingen, drie leden hebben zich wegens ziekte afgemeld, 80 aanwezig.
Aan het begin van de vergadering werden de vijf overleden leden uit het verslagjaar herdacht door hun naam te noemen en aansluitend een passend gebed uit te spreken.
De jaarvergadering is het moment waarop leden en het bestuur samen kunnen overleggen over de gang van zaken in de vereniging, in de meest uitgebreide zin. Het is aan te raden om eens op de site te kijken, omdat hier regelmatig nieuwe informatie staat. De webmaster wees er nog eens op, om bij aanmeldingen voor bijvoorbeeld activiteiten het e-mailadres op de website te gebruiken, omdat de benodigde gegevens zo altijd bij de juiste personen komen. Het bestuur legt tijdens de jaarvergadering ook verantwoording af m.b.t. de financiën en tevens vindt een evaluatie plaats over de activiteiten die door het jaar heen georganiseerd zijn en waarvan een beschrijving in het jaarverslag is opgenomen. Het exploitatie overzicht 2016 dat door de penningmeester werd toegelicht sloot af met een verklaarbaar klein negatief saldo. De begroting 2017 kreeg unanieme instemming van de leden. De kascontrolecommissie heeft het bestuur gedechargeerd. Besloten werd om de contributie nog een jaar op het huidige bedrag te houden. Als nieuw bestuurslid werd de heer Peter Daniëls aangenomen en deelde onze voorzitter mevrouw Henriette Thuis mede dat ze nu echt aan haar laatste jaar als voorzitter begon, gezien haar leeftijd en de tijd dat ze al voorzitter is. Het was al met al een geanimeerde en constructieve vergadering.
Na de vergadering hebben de aanwezige leden genoten van een souper en daarna van een optreden van de heer René Haustermans met liedjes van Toon Hermans.

jaarvergadering2017
jaarvergadering2017
jaarvergadering2017
jaarvergadering2017
jaarvergadering2017 jaarvergadering2017
jaarvergadering2017 jaarvergadering2017
jaarvergadering2017 jaarvergadering2017
jaarvergadering2017 jaarvergadering2017
jaarvergadering2017
jaarvergadering2017