Jaarvergadering 2015

Op dinsdag 10 maart was onze jaarvergadering in Gemeenschapshuis ďOud DorpĒ. Er waren 68 aanmeldingen, drie leden hebben zich wegens ziekte afgemeld, 65 aanwezig.
Aan het begin van de vergadering werden de overleden leden herdacht door hun naam te noemen en aansluitend een passend gebed uit te spreken.
De jaarvergadering is het moment waarop leden het bestuur kunnen meedelen wat zij er van vinden. Het bestuur legt dan verantwoording af m.b.t. de financiŽn en tevens vindt een evaluatie plaats over de activiteiten die door het jaar heen georganiseerd zijn en waarvan een beschrijving in het jaarverslag is opgenomen. Het exploitatie overzicht 2015 dat door de penningmeester werd toegelicht sloot af met een klein positief saldo. De begroting 2015 kreeg unanieme instemming van de leden. De kascontrolecommissie heeft het bestuur gedechargeerd. We hebben een grote groep vrijwilligers die zich ieder op een onderdeel inzet voor de vereniging, zij werden met een woord van dank gewaardeerd. Jammer dat het steeds opnieuw niet lukt om de vacatures voor de bestuurlijke functies in te vullen. Het was al met al een geanimeerde en constructieve vergadering. Voordat met de rondvraag werd afgesloten heeft de heer Frits Derksen de nieuwe afdelingswebsite gelanceerd. We zijn blij met de actieve rol die Frits hierin heeft vervuld en danken hem dat hij de website blijft beheren. Voor de leden is het de plek om informatie te halen. Natuurlijk staan we aan het begin en zal de site geleidelijk moeten worden uitgebouwd. Wij hopen dan ook dat leden actief meedenken en suggesties aanreiken zodat de site de moeite waard blijft om te bezoeken. Na de vergadering hebben de aanwezige leden een eenvoudig souper genuttigd en ondertussen genoten van een mooi stukje muziek en zang door Wil Lindelauf.

jaarvergadering2015
jaarvergadering2015
jaarvergadering2015
jaarvergadering2015
jaarvergadering2015 jaarvergadering2015
jaarvergadering2015 jaarvergadering2015
jaarvergadering2015
jaarvergadering2015
jaarvergadering2015